banner-3
Министерството на образованието и науката и Министерство на културата са ключови институционални партньори на Коалицията за медийна грамотност от --- . И двете министерства подкрепят най-важните и устойчиви инициативи на КМГ - ежегодната кампания "Дни на медийна грамотност" и националната конференция на КМГ, която също се провежда всяка година от 2018 г. насам.
MC
Министерството на културата има установено в закон задължение (чл. 33а от Закона за радиото и телевизията, в сила от 22.12.2020 г.) за развитието и насърчаването на медийната грамотност на българските граждани. Министърът на културата ръководи дейността, а Съветът за електронните медии участва по изготвяне на национална политика за медийна грамотност; СЕМ трябва да изпълнява координираща междуинституционална роля и да работи в сътрудничество с широк кръг заинтересовани страни.
mon_678x410_crop_478b24840a
На ниво нормативни актове медийната грамотност бе въведена за пръв път в учебната програма на формалното образование в България през 2018 година с изменението на Наредба №13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. В края на 2019 година МОН започна изпълнението на проект „Образование за утрешния ден“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС. Близо 27000 директори, заместник-директори и учители трябва да преминат обучения за създаване на цифрово съдържание, за преподаване на знания и умения по цифрова и медийна грамотност.
През 2020 г. Коалиция разработи индекс и методика за измерване на уменията по медийна грамотност в училище. И двата инструмента получиха подкрепа от страна на Министерството на образованието и Министерството на културата и бяха апробирани в училищата към двете министерства. Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) към МОН е партньор на КМГ за изпълнението на проекта “Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците”, който се провежда от септември 2021 г. за период от 18 месеца. Двата проекта са свързани и се реализират с финансовата подкрепа на Фонд Активни Граждани.
Foundation_Lachezar_Tsotsorkov_Logo_Simple_2
Фондация "Лъчезар Цоцорков" е частна фондация, която оказва подкрепа за културата и развитие на талантите, насърчаване на иновациите и постиженията в образованието и здравеопазването, подпомагане на деца в неравностойно положение чрез финансиране на проекти в тези направления. През 2021 и 2022 г. фондацията подкрепя програмата “Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот”, която Коалиция за медийна грамотност разработва и изпълнява в партньорство със Знам.бе и Фондация “Регионални библиотеки-България”. Програмата е насочена към т.нар. „новодошли“ в социалните мрежи възрастни хора и деца, които вече имат достъп до интернет през смартфони, но все още нямат развити умения за безопасно и пълноценно използване на новите комуникационни канали в интернет.
unicef
УНИЦЕФ е световен лидер в популяризирането и отстояването на правата на децата в над 190 страни и показва помощ на най-уязвимите деца и семейства. Програмата за сътрудничество между УНИЦЕФ и правителството на Република България за периода 2018-2022 г. следва приоритетни цели, ориентирани към разгръщането на потенциала и гарантирането на правата на всички деца и юноши в страната, включително тези в неравностойно положение. УНИЦЕФ България и Коалиция за медийна грамотност си сътрудничат успешно и устойчиво в осъществяването на инициативи, свързани с медийната и цифровата грамотност на децата и младежите в България.
us-embassy-sofia
Държавният департамент на САЩ и други организации спонсорират и подкрепят различни образователни и обучителни програми, стипендии и възможности, насочени към български учени, студенти, ученици и специалисти. Тези програми покриват широк спектър от интереси, в т.ч. права на човека, журналистика, образование. Три поредни издания на кампанията "Дни на медийна грамотност" и множество свързани с тях проекти на Коалицията за медийна грамотност - видеоуроци, игри, проучвания, кратки филми и др. - станаха възможни благодарение на отпуснатото финансиране от страна на Посолството на САЩ в България по програмата за малки грантове.
America-for-Bulgaria
През 2021 г. Коалицията за медийна грамотност разработи и започна да прилага методика за развитие на медийна грамотност през дистанционно обучение, приложима за ученици от прогимназиален етап. Методиката е част от проект, изпълнен с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Повече от 30 учители станаха “Дигитални звезди” като преминаха успешно през обучението “Медийна грамотност през моя предмет”, част от същия проект. Заедно с Уча.се Коалицията разработи и два видеоурока, пряко свързани с концепцията и очакваните резултати от проекта. Чрез направлението „Онлайн учене“ в областта „Добро образование и работни умения“ Фондация „Америка за България“ финансира проектни предложения, прицелени в намирането, разработването и тестването на интерактивни и адаптивни методологии за ефективно преподаване в електронна среда, които да подпомогнат и други учащи се.